A320

空客A320系列(英语:Airbus A320 family)是空客公司制造的一系列中短程双发动机窄体客机,系列成员包括A318、A319、A320、A321以及商务客机ACJ,是空客最畅销的产品。在A320neo系列推出后,A320系列又被称之为A320ceo(Current Engine Option,现发动机选择)。

性能规格:

机型 A318-100 A319-100 A320-200 A321-200
机师数 2 2 2 2
座位数 132(1级最大) 117(1级典型) 107(2级典型) 156(1级最大) 134(1级典型) 124(2级典型) 186(1级最大) 164(1级典型) 150(2级典型) 230(1级最大) 199(1级典型) 185(2级典型)
长度 31.44米(103呎2吋) 33.84米(111呎) 37.57米(123呎3吋) 44.51米(146呎)
翼展 34.10米(111呎11吋)
机翼面积 122.6平方米(1,320平方英尺)
后掠翼 25°
高度 12.51米(41呎1吋) 11.76米(38呎7吋)
客舱宽度 3.70米(12呎1吋)
客舱长度 21.38米(70呎2吋) 23.78米(78呎) 27.51米(90呎3吋) 34.44米(113呎)
机身宽度 3.95米(13呎)
机身高度 4.14米(13呎7吋)
轴距 10.25米(33呎8吋) 11.04米(36呎3吋) 12.64米(41呎5吋) 16.91米(55呎4吋)
轮距 7.59米(24呎11吋)
空重 39,500千克(87,100磅) 40,800千克(89,900磅) 42,600千克(93,900磅) 48,500千克(106,900磅)
最大起飞重量 68,000千克(149,900磅) 75,500千克(166,400磅) 78,000千克(172,000磅) 93,500千克(206,100磅)
最大落地重量 57,500千克(126,800磅) 62,500千克(137,800磅) 66,000千克(145,500磅) 77,800千克(171,500磅)
巡航速率 0.78马赫(828千米/小时、515英里/小时、447节 于 11,000米/36,000英尺巡航高度)
最大速率 0.82马赫(871千米/小时、541英里/小时、470节 于 11,000米/36,000英尺巡航高度)
起飞所需跑道长度(于最大起飞重量时) 1,828米(5,997呎) 2,164米(7,100呎) 2,090米(6,860呎) 2,560米(8,400呎)
满载航距 5,950千米(3,200海里) 6,850千米(3,700海里) 6,150千米(3,300海里) 5,950千米(3,200海里)
最大燃油容量 24,210升(6,400美国加仑) 30,190升(7,980美国加仑) 30,030升(7,935美国加仑)
实用升限 12,000米(39,000呎)
发动机(x2) CFM International CFM56-5B
普惠(Pratt & Whitney)PW6000A International Aero Engines IAE V2500-A5
发动机推力(x2) 98至107千牛顿(22,000至24,000磅) 120/98千牛顿(27,000/22,000磅) 148/120千牛顿(33,000/27,000磅)

(资料参考自维基百科)

results matching ""

    No results matching ""

    results matching ""

      No results matching ""