B747

波音747,又称为“珍宝客机”(Jumbo Jet),波音747亦是全世界首款生产出的宽体民用飞机,由美国波音民用飞机集团制造。波音747雏型的大小是1960年代被广泛使用的波音707的两倍,飞机翼展比莱特兄弟首次飞行距离还要长。自1970年投入服务后,到2007年A380投入服务之前,波音747保持全世界载客量最高飞机的纪录长达37年。

波音747是一款双层四发动机飞机,能够用来载客、载货、军事和其它用途,例如作为美国总统指挥专机和空军司令部。747的上层甲板设计使它节货机型号能够在机首装一个货舱门,而客机型号的波音747则可以增加额外座位,三级座舱设计(即是分为经济,商务和头等舱)的载客量达到416人,而双级舱设计的载客量则高达524人。

随着超音速客机的问世及持续发展,部分业界人士估计波音747将会慢慢退役,但直到1993年,波音747累计超过1000架的订单使他们的预测落空。截至2014年6月,波音747共生产了1,500架,另外还有38架订单尚未交付。波音747最新型号是747-8,已在2011年正式投入服务。2017年6月,波音宣布停产客运用的747-8,但会继续生产货运用的747-8F及特殊型号(如空军一号)。

机型规格:

747-100 747-100B 747-200B 747-300 747-400 747-400D 747-8
飞行员数目 3 2
载客量 385人 452人 400-560人 416人(3级) 568人 467/524/581人
长度 70.6 (231英尺10英寸) 70.6米(231英尺10英寸) 76.4米 (250英尺8英寸)
翼展 59.6米 (195英尺8英寸) 64.4米 (211英尺5英寸) 59.6米 (195英尺8英寸) 68.5米 (224英尺9英寸)
高度 19.3米 (63英尺5英寸) 19.4米 (63英尺8英寸) 19.4米 (63英尺6英寸) 19.4米 (63英尺6英寸)
空载重量 162,400千克 (358,000磅) 174,000千克 (383,000磅) 178,100千克 (392,800磅) 178,756千克 (393,263磅) 164,382千克 (361,640磅) 185,972千克 (410,000磅) 185,972千克 (410,000磅)
最大起飞重量(MTOW) 333,390千克 (735,000磅) 377,842千克 (833,000磅) 377,842千克 (833,000磅) 396,890千克 (875,000磅) 412,775千克 (910,000磅) 439,985千克 (970,000磅) 439,985千克 (970,000磅)
典型巡航速度 0.84马赫 (每小时639英里/1029千米/556) 巡航高度:35,000 0.85马赫 (每小时647英里/1041千米/ 562节)巡航高度:35,000呎 0.855马赫 (每小时651英里/1047千米/566节) 巡航高度:35,000呎 0.855马赫 (每小时651英里/1047千米/566节) 巡航高度:35,000呎
最高巡航速度 0.89马赫 (每小时677英里/1090千米/589节) 0.92马赫 (每小时700英里/1127千米/609节) 0.92马赫(每小时700英里/1127千米/609节) 0.92马赫(每小时700英里/1127千米/609节)
MTOW时 所需跑道长度 3000m 10,466呎 (3,190米) 10,893呎 (3,320米) 9,902呎 (3,018米) 10,138呎 (3,090米) 3800m 3800m
全载重时续航力 5,300海里 (9,800千米) 6,850海里 (12,700千米) 6,700海里 (12,400千米) 7,260海里 (13,450千米) 7,670海里 (14,205千米) 8,000哩 (15,000千米) 8,000哩 (15,000千米)
最大燃料容量 48,445加仑 (183,380 52,410加仑 (199,158升) 57,285加仑 (216,840升) 63,705加仑 (241,140升) 57,285加仑 (216,840升) 57,285加仑 (216,840升)
全载时燃料消耗 每千米18.7升 每千米15.7升 每千米16.1升 每千米16.1升 每千米17.0升 每千米14.6升 每千米14.6升
发动机(4具) PW JT9D-7A GE CF6-45A2 RR RB211-524B2 PW JT9D-7R4G2 GE CF6-50E2 RR RB211-524D4 PW JT9D-7R4G2 GE CF6-80C2B1 RR RB211-524D4 PW JT9D-7R4G2 GE CF6-80C2B5F RR RB211-524H PW 4062 GE CF6-80C2B5F RR RB211-524H PW 4062 GE CF6-80C2B5F GEnx-2B67
发动机推力(每具) 46,500 lbf PW 46,500 lbf GE 50,100 lbf RR 54,750 lbf PW 52,500 lbf GE 53,000 lbf RR 54,750 lbf PW 55,640 lbf GE 53,000 lbf RR 63,300 lbf PW 62,100 lbf GE 59,500 lbf RR 63,300 lbf PW 62,100 lbf GE 59,500 lbf RR 63,300 lbf PW 62,100 lbf GE 66,500 lbf(296 kN)

(资料参考自维基百科)

results matching ""

    No results matching ""

    results matching ""

      No results matching ""